ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

2. Ματθαίος Βατοπεδινός, Μοναστών τα συστήματα – Τους πολίτας τιμήσωμεν / Matthew of Vatopedi, Τhe Orders of the Monks – Let us honor the citizens

1. Ανώνυμος, Κύριε εκέκραξα – Θου Κύριε / Anonymus, Lord, I cry unto thee – Set a watch, O Lord