ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (10ος-20ός αι.)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, Παναγία Δέσποινα / Daniel Danielides hieromonk, Most Holy Lady


Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, 
Παναγία Δέσποινα, Ήχος βαρύς 

Daniel Danielides hieromonk, 
Most Holy Lady, Mode Plagal III

Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides hieromonk, Wealthy became poor
Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομόναχος, 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Mode Plagal Ι


Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")

Ιωάννης Κουκουζέλης, Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον / Ioannes Koukouzeles, Anoixandaria, old chant

Ιωάννης Κουκουζέλης, Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον, Ήχος πλ. δ´  

Ioannes Koukouzeles, Anoixandaria, old chant, Mode Plagal IV

Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")

5. Ιωάννης Κουκουζέλης, Κεχαριτωμένη χαίρε / Ioannes Koukouzeles, Hail, most Graceful

5. Ιωάννης Κουκουζέλης, Κεχαριτωμένη χαίρε, Ήχος α´ τετράφωνος Ανανες 

5. Ioannes Koukouzeles, Hail, most Graceful, Mode I tetraphonos Ananes


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997

4. Κλήμης Μυτιληναίος, Πάσα πνοή / Clemens of Mytilene, Every breath4. Κλήμης Μυτιληναίος, Πάσα πνοή, Ήχος γ´ Νανά  

4. Clemens of Mytilene, Every breath, Mode III Nana


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997

3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Χαίροις οσίων Άθω πληθύς / Joasaph of Dionysiou, May that you rejoice in your host of saints, Athos
3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Χαίροις οσίων Άθω πληθύς, Ήχος πλάγιος α´ Ανανες  

3. Joasaph of Dionysiou, May that you rejoice in your host of saints, Athos, Mode Plagal I Ananes


Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης • Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης • Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

Choir: The Maïstores of the Art of Chant • Choir Master: Gregorios Stathis • Rec. July 1997

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

2. Ματθαίος Βατοπεδινός, Μοναστών τα συστήματα – Τους πολίτας τιμήσωμεν / Matthew of Vatopedi, Τhe Orders of the Monks – Let us honor the citizens

1. Ανώνυμος, Κύριε εκέκραξα – Θου Κύριε / Anonymus, Lord, I cry unto thee – Set a watch, O Lord