ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Χαίροις οσίων Άθω πληθύς / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), May that you rejoice in your host of saints, Athos


3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Χαίροις οσίων Άθω πληθύς, Ήχος πλάγιος α´ Ανανες  
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

3. Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
May that you rejoice in your host of saints, Athos, Mode Plagal I Ananes
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis
Rec. July 1997

Βιβλ. Στάθης Γρηγόριος, Οι Ήχοι τ᾽ Ουρανού. Αγιορείτες Μελουργοί «παλαιοί τε καί νέοι». Πρόγραμμα Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σ. 15-16. Αθήνα 1996