ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα – Τους πολίτας τιμήσωμεν / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Τhe Orders of the Monks – Let us honor the citizens


Rec. July 1997

Βιβλ. Στάθης Γρηγόριος, Οι Ήχοι τ᾽ Ουρανού. Αγιορείτες Μελουργοί «παλαιοί τε καί νέοι». Πρόγραμμα Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σ. 15. Αθήνα 1996

Μοναστών τα συστήματα, και Μιγάδων αθροίσθητε, και λαμπράν πανήγυριν συγκροτήσατε˙ ιδού γαρ πάντας εκάλεσαν, ημάς εις εστίασιν, και χαράν πνευματικήν, οι ενταύθα ασκήσαντες, πάντες Όσιοι, τας αυτών αριστείας παραθέντες, και τους άθλους και αγώνας, ους υπέρ φύσιν διήνυσαν.