ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Δανιήλ Δανιηλίδης ιερομ. (1880-1951), Παναγία Δέσποινα / Daniel Danielides hierom. (1880-1951), Most Holy Lady

Δανιήλ Δανιηλίδης, 
Παναγία Δέσποινα, Ήχος βαρύς 


Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Daniel Danielides, 
Most Holy Lady, Mode Plagal III
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides (1880-1951), Wealthy became poor


Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 
Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Plagal First Tone
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")


Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον / Ioannes Koukouzeles (1270-1341 περ.), Anoixandaria, old chant


Ιωάννης Κουκουζέλης, 
Ανοιξαντάρια, Μέλος αρχαίον, Ήχος πλ. δ´  
Ψάλλει ο ιερομόναχος Πρόδρομος • Ηχογράφηση: 1997 (από τον ψηφ. δίσκο «Άθωνος Πολιτεία»)

Ioannes Koukouzeles, 
Anoixandaria, old chant, Fourth Tone Plagal
Chanting: Hieromonk Prodromos • Rec. 1997 (from the CD "Mount Athos")

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Κεχαριτωμένη χαίρε / Ioannes Koukouzeles (1270- ca. 1341), Hail, most Graceful


5. Ιωάννης Κουκουζέλης, 
Κεχαριτωμένη χαίρε, Ήχος α´ τετράφωνος Ανανες 
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

5. Ioannes Koukouzeles,
 Hail, most Graceful, First Tone - tetraphonos Ananes
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis

Κλήμης Μυτιληναίος (17ος αι.), Πάσα πνοή / Clemens of Mytilene (17th c.), Every breath


4. Κλήμης Μυτιληναίος (17ος αι.), 
Πάσα πνοή, Ήχος γ´ Νανά  
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

4. Clemens from Mytilene (17th c.), 
Every breath, Tone Third - Nana
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Χαίροις οσίων Άθω πληθύς / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), May that you rejoice in your host of saints, Athos


3. Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Χαίροις οσίων Άθω πληθύς, Ήχος πλάγιος α´ Ανανες  
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Χοράρχης: Γρηγόριος Στάθης
Ηχογράφηση: Ιούλιος 1997

3. Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
May that you rejoice in your host of saints, Athos, Mode Plagal I Ananes
Choir: The Maïstores of the Art of Chant. Choir Master: Gregorios Stathis
Rec. July 1997

Βιβλ. Στάθης Γρηγόριος, Οι Ήχοι τ᾽ Ουρανού. Αγιορείτες Μελουργοί «παλαιοί τε καί νέοι». Πρόγραμμα Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σ. 15-16. Αθήνα 1996

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα – Τους πολίτας τιμήσωμεν / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Τhe Orders of the Monks – Let us honor the citizens


Ανώνυμος, Κύριε εκέκραξα – Θου Κύριε / Anonymus, Lord, I cry unto thee – Set a watch, O Lord