ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Μακάριος ανήρ / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), Blessed is the man

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Μακάριος ανήρ, ήχος δ´, λέγετος
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
Blessed is the man, Fourth Tone, Legetos
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Polyeleos, Servants of the Lord

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον, πλ. δ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Polyeleos
Polyeleos, Servants of the Lord, Plagal Fourth Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Ευλογητάρια των Κυριακών, ήχος πλ. α´, τετράφωνος, βατοπαιδινό / Eulogitaria of the Divine Liturgy of Sunday, Plagal First Tone, Tetraphonos, according to the tradition of Vatopedi

Ευλογητάρια των Κυριακών, ήχος πλ. α´, τετράφωνος
όπως ψάλλονται στη μονή Βατοπαιδίου
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Eulogitaria of the Divine Liturgy of Sunday, Plagal First Tone, Tetraphonos
as they are chanted at Vatopedi monastery
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Πάσα πνοή / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Every breath

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Πάσα πνοή, ήχος γ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Every breath, Third Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Στιχολογία των Αίνων, αγιορείτικο / Stichology of the Praises, Athonite Traditional

Στιχολογία των Αίνων, ήχος γ´
κατά την αγιορειτική παράδοση
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Stichology of the Praises, Third Tone
according the Athonite Tradition
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000), Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία / Meletios Sykiotis (1907-2000), Sequence of verses from the Great Doxology

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000),
Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία, ήχος πλ. β´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Στο ασματικό ψάλλουν οι: Κων. Αγγελίδης, Δημ. Νέντας, Κων. Τρύφωνος
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Meletios Sykiotis (1907-2000),
Sequence of verses from the Great Doxology, Plagal Second Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
Solo singers: Const. Angelidis, Dim. Nentas, Const. Tryfonos
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000), Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία / Meletios Sykiotis (1907-2000), Sequence of verses from the Great Doxology

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000),
Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία, ήχος πλ. β´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Στο ασματικό ψάλλουν οι: Κων. Αγγελίδης, Δημ. Νέντας, Κων. Τρύφωνος

Meletios Sykiotis (1907-2000),
Sequence of verses from the Great Doxology, Plagal Second Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
Solo singers: Const. Angelidis, Dim. Nentas, Const. Tryfonos

Μακαρισμοί, αγιορείτικο / Beatitudes, Athonite Traditional

Μακαρισμοί, ήχος α´
κατά την αγιορειτική παράδοση
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Στα πλαίσια του Jerusalem Musik Festiva, 21 Αυγούστου 2013

Beatitudes, First Tone
according to the Athonite Tradition
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS, Choir master: Constantinos Angelidis
Sung at the Jerusalem Musik Festiva, 21 August 2013

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ποίοις οι ευτελείς στέμμασιν / Matthew of Vatopedi (1774-1849), With What Crowns

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ποίοις οι ευτελείς στέμμασιν..., ήχος β´
Στιχηρό προσόµοιο εις το Κύριε εκέκραξα, σε αργό ειρµολογικό µέλος,
με καλλωπισµούς Ματθαίου Βατοπαιδινού
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
With What Crowns..., Second Tone
Stichero prosomoio at Lord, I have cried, as a slow heirmological chant, embellished by Matthew of Vatopedi
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Την των Πατέρων καλλονήν... / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), The Beauty Of The Fathers

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Την των Πατέρων καλλονήν..., ήχος πλ. β´
Δοξαστικό εις τον στίχον
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Κανοναρχεί ο Δημήτριος Νέντας
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
The Beauty Of The Fathers..., Plagal Second Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), Εκλογή πανηγύρεως Αθανασίου Αθωνίτη / Dositheos Katounakiotis (1912-1991), Sequence sung at the Feast of St Athanasios Athonitis

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991),
Εκλογή πανηγύρεως Αθανασίου Αθωνίτη, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Dositheos Katounakiotis (1912-1991),
Sequence sung at the Feast of St Athanasios Athonitis, Plagal Fourth Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014

Συνέσιος ιεροδιάκονος Σταυρονικητιανός (1880-1949) / Synesios hierodeacon of Stavronikita (1880-1949)


Γεννήθηκε στη Σάμο, φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε τη βυζαντινή μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Προσήλθε αρχικά στην ιερά μεγίστη μονή Βατοπαιδίου και εκάρη μοναχός με το όνομα Συνέσιος. Αργότερα εγκαταβίωσε στην ιερά μονή Σταυρονικήτα, όπου έψαλλε μέχρι την κοίμησή του. Τον αποκαλούσαν «το αηδόνι του Αγίου Όρους», ενώ τον θεωρούσαν ως τον μεγαλύτερο ψάλτη του Αγίου Όρους στον 20ό αιώνα. Παρέμεινε διάκονος σε όλη του τη ζωή, ενώ επώνυμος μαθητής του υπήρξε ο ιεροδιάκονος Ιωάσαφ της συνοδείας των Ιωασαφαίων (Καρυές).

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Θεοτόκε Παρθένε / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), Virgin Theotokos

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Θεοτόκε Παρθένε, Οκτάηχον
Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος», Χοράρχης Κωνσταντίνος Αγγελίδης
(Από τον ψηφιακό δίσκο: Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος, Αθήνα 2009)

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
Virgin Theotokos, Oktaechon

Chanting: The Byzantine Choir TROPOS, Choir master: Constantinos Angelidis
(From the CD: The Theotokos of Athos, Athens 2009)

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Βουλήν προαιώνιον..., Φαίνη μοι ως άνθρωπος..., Θεός όπου βούλεται... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Revealing to thee..., Thou dost appear..., Whne Gos so wishes...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Βουλήν προαιώνιον..., Φαίνη μοι ως άνθρωπος..., Θεός όπου βούλεται..., ήχος πλ. β´
Στιχηρά προσόμοια εις το Κύριε εκέκραξα
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Revealing to thee..., Thou dost appear... When God so wishes..., Plagal Second Tone
Stichera prosomoia at the Lord, I have cried...
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "Vatopedi Music Library IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin"

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Απεστάλη εξ ουρανού / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Gabriel, the Archangel was sent

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), 
Απεστάλη εξ ουρανού, Οκτάηχον
Δοξαστικό Εσπερινού
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», Άγιον Όρος 2003

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), 
Gabriel, the Archangel was sent, Οktaechon
Doxastikon of Vespers
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin", Mount Athos 2003

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Τω έκτω μηνί..., Γλώσσαν ην ουκ έγνω..., Ιδού η ανάκλησις... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), In the sixth month..., The Theotokos heard..., Lo, our restoration...Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Τω έκτω μηνί..., Γλώσσαν ην ουκ έγνω..., Ιδού η ανάκλησις...
Στιχηρά Ιδιόμελα εις τον Στίχον, ήχος δ΄
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
In the sixhth month..., The Theotokos heard..., Lo, our restoration...
Stichera idiomela at the Aposticha, Fourth Tone, sticherarikos
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "Vatopedi Music Library IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin"

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ο Γαβριήλ τη Παρθένω..., Ο συναΐδιος Λόγος... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Gabriel flew down..., The co-eternal Wrod...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ο Γαβριήλ τη Παρθένω..., Ο συναΐδιος Λόγος..., ήχος α´
Στιχηρά προσόμοια των Αίνων του Ευαγγελιμού της Θεοτόκου
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Gabriel flew down..., The co-eternal Wrod..., First Tone
Stichera prosomoia at the Praises of the Annunciation
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "Vatopedi Music Library IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin"

Ματθαίος και Σπυρίδων Βατοπαιδινοί, Τον φωτισμόν ημών..., Τα Ιορδάνια ρείθρα..

Ματθαίος Βατοπαιδινός (μέλος α´), Σπυρίδων Βατοπαιδινός (μέλος β´), 
Τον φωτισμόν ημών..., Τα Ιορδάνια ρείθρα..., ήχος β´
Στιχηρά ιδιόμελα του εσπερινού των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β' - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew (chant i) and Spyridon (chant ii) of Vatopedi monastery
Our enlightenment..., Jordan's channels..., Second Tone
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον / Matthew of Vatopedi (1774-1849), He Who clothes Himself in light as in a garment


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον, ήχος δ´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
He Who clothes Himself in light as in a garment, Fourth Tone
Chanting: Choir of Vatopedi Brethren
Source: From the CD: "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Επιφανέντος σου..., / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Thou hast appeare...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), 
Επιφανέντος σου..., ήχος γ´ 
Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Β´» - Ύμνοι των Θεοφανείων, . Άγιον Όρος 1996

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), 
Thou hast appeare..., Third Tone
Kathisma from Matins of the Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Ιορδάνη ποταμέ... / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), O Jordan river...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.),
Ιορδάνη ποταμέ..., ήχος δ´, νενανώ
Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος B´» - Ύμνοι των Θεοφανείων, . Άγιον Όρος 1996

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.),
O Jordan river..., Fourth Tone, nenano
Kathisma from Matins of the Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Φως εκ Φωτός..., Το αληθινόν Φως... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Light from light..., The true light...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Φως εκ Φωτός..., Το αληθινόν Φως..., ήχος α´
Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
Light from light..., The true light... First Tone
Stichera idiomela from Epiphany's Feast Laudi
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Φωνή Κυρίου επί των υδάτων / Matthew of Vatopedi (1774-1849), The voice of the Lord upon the waters...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ήχος πλάγιος του δ'
Ιδιόμελο του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων 
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849), 
The voice of the Lord upon the waters, Plagal Fourth Tone
Idiomelon from the Great Blessing of the Waters of Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ανυμνήσωμεν οι πιστοί... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Ye, faithful, let us hymn...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ανυμνήσωμεν οι πιστοί..., ήχος πλάγιος του β'
Ιδιόμελο ψαλλόμενο «εις την προσκύνησιν» του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων,
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Ye, faithful, let us hymn..., Plagal Second Tone
Idiomelon sung at the Veneration during the Great Blessing of the Waters of Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), When Thou, O Lord, wast baptised...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου..., ήχος α΄
Απολυτίκιο των Θεοφανείων σε αργό μέλος. 
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849), 
When Thou, O Lord, wast baptised..., First Tone
Dismissal verse of Epiphany in a slow chant
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), When Thou, O Lord, wast baptised...


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου..., ήχος α΄
Απολυτίκιο των Θεοφανείων σε αργό μέλος.
Ψάλτης: (Δανιήλ ;)

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
When Thou, O Lord, wast baptised..., First Tone
Dismissal verse of Epiphany in a slow chant
Chanter: (Daniel ?)

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Πλούσιοι επτώχευσαν / Daniel Danielides (1880-1951), Wealthy became poor


Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Πλούσιοι επτώχευσαν, Ήχος πλ. α´ 
Ψάλλει ο Γέροντας Στέφανος της αδελφότητας των Δανιηλαίων

Daniel Danielides hieromonk, 
Wealthy became poor, Plagal First Tone
Chanting: Elder Stephanos from the brotherhood of Daniilaioi

Αρσένιος ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ο μικρός (τέλη 16ου-α´ μισό 17ου αι.), Η κάμινος Σωτήρ / Arsenios hieromonk of Vatopedi monastery, the "small" (late 16th-1st half of 17th c.), The furnace was bedewed


Αρσένιος ιερομ. Βατοπαιδινός, ο μικρός (τέλη 16ου-α´ μισό 17ου αι.)
Η κάμινος Σωτήρ εδροσίζετο, ήχος α´
Καλοφωνικός ειρμός της ζ´ ωδής του σταυρωσίμου κανόνος Ιωσήφ του Υμνογράφου,
Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας

Arsenios hieromonk of Vatopedi monastery, the "small" (late 16th-1st half of 17th c.)
The furnace was bedewed, O Savior, First Tone
Kalophonic Heirmos of the 7th ode from the canon on the Cross by Joseph the Hymnographer
Chanting: Tharsyvoulos Stanitsas

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Ευλογητάρια / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Eulogitaria

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Ευλογητάρια, ήχος α´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Ζωντανή ηχογράφηση, Αγρυπνία Ευαγγελισμού 2019

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Eulogitaria, First Tone
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Life recording, All-night vigil of the Annunciation Feast 2019

 

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Θεοτόκε Παρθένε / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Virgin Theotokos

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Θεοτόκε Παρθένε, οκτάηχο δίχορο
Ψάλλει ο Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης (δεξιός χορός) και ο Κυπριανός Μποχορίκος (αριστερός χορός)
Ζωντανή ηχογράφηση από αγρυπνία

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Virgin Theotokos, octaecho for two choirs
Chanting: Chrysovalantis Ioannidis (right choir) and Cyprien Bochorikos (left choir)
Life recording from all-night vigil