ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Απεστάλη εξ ουρανού / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Gabriel, the Archangel was sent

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), 
Απεστάλη εξ ουρανού, Οκτάηχον
Δοξαστικό Εσπερινού
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», Άγιον Όρος 2003

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), 
Gabriel, the Archangel was sent, Οktaechon
Doxastikon of Vespers
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin", Mount Athos 2003

Απεστάλη εξ ουρανού Γαβριήλ ο Αρχάγγελος, ευαγγελίσασθαι τή Παρθένω τήν σύλληψιν, καί ελθών εις Ναζαρέτ, ελογίζετο εν εαυτώ, τώ θαύμα εκπληττόμενος, ότι, Πώς ο εν υψίστοις ακατάληπτος ών, εκ παρθένου τίκτεται! ο έχων θρόνον ουρανόν, καί υποπόδιον τήν γήν, εν μήτρα χωρείται γυναικός! ώ τά Εξαπτέρυγα καί Πολυόμματα ατενίσαι ού δύνανται, λόγω μόνω εκ ταύτης σαρκωθήναι ηυδόκησε, Θεού εστι Λόγος ο παρών. Τί ούν ίσταμαι, καί ου λέγω τή Κόρη; Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού, χαίρε αγνή Παρθένε, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε, χαίρε Μήτηρ τής ζωής, ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας σου.