ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στιχολογία των Αίνων, αγιορείτικο / Stichology of the Praises, Athonite Traditional

Στιχολογία των Αίνων, ήχος γ´
κατά την αγιορειτική παράδοση
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Stichology of the Praises, Third Tone
according the Athonite Tradition
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011