ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα – Τους πολίτας τιμήσωμεν / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Τhe Orders of the Monks – Let us honor the citizens


Ανώνυμος, Κύριε εκέκραξα – Θου Κύριε / Anonymus, Lord, I cry unto thee – Set a watch, O Lord