ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ευλογήσατε τον Κύριον, υψούτε Κύριον / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Praise the Lord, exalt the Lord


Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Ευλογήσατε τον Κύριον, υψούτε Κύριον, ήχος α´
Εκ του Λατρινού πολυελέου στην εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Ψάλλει η «Ελλυνική Βυζαντινή Χορωδία». Χοράρχης: Γιώργος Κωνσταντίνου.
Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας στο Ιάσιο της Ρουμανίας (1η Οκτωβρίου 2017).

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
Praise the Lord, exalt the Lord, First Tone
Verse from the Latrin Polyeleos for the Feast of the Exaltation of the Holy Cross.
Chanting: "Greek Byzantine Choir". Choir master: George Konstantinou
Live Recording from the concert in Iași of Romania (1st October 2017).

Για το μουσικό κείμενο / For music text: εδώ / here