ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), In Giving Birth, You Preserved Your Virginity

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, ήχος α´
Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ψαλλόμενο ως μάθημα.
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από το CD: Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος. Αθήνα 2009

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
In Giving Birth, You Preserved Your Virginity, First Tone
Dismissal Hymn of the Dormition of the More-than-Holy Theotokos, sung as a mathema.
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
From the CD: The Theotokos of Athos. Athens 2009