ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Δοξαστικό του εσπερινού της Αποτομής του Προδρόμου / Daniel Danielides (1880-1951), Vespers' Doxastikon at the Feast of the Beheading of the Forerunner

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Δοξαστικό του εσπερινού της εορτής της Αποτομής του Προδρόμου, Οκτώηχο και δίχορο
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 1, Αθήνα 2015

Daniel Danielides (1880-1951), 
Vespers' Doxastikon at the Feast of the Beheading of the Forerunner, Octoecho and dichoro
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 1, Athens 2015