ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Τις λαλήσει τους αγώνας υμών ... / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Who Shall Speak of Your Strivings ...

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Τις λαλήσει τους αγώνας υμών ..., ήχος πλ. δ´
Δοξαστικό εις τον στίχον
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Κανονάρχης: Αθανάσιος Σαρακίνης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Who Shall Speak of Your Strivings ..., Plagal Fourth Tone
Doxastiko at the verse
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
Canonarches: Athanasios Sarakinis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012