ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον / Matthew of Vatopedi (1774-1849), He Who clothes Himself in light as in a garment


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον, ήχος δ´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
He Who clothes Himself in light as in a garment, Fourth Tone
Chanting: Choir of Vatopedi Brethren
Source: From the CD: "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον
Στιχηρό ιδιόμελο της Λιτής των Θεοφανείων, Ήχος δ´, στιχηραρικός.

Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, δι᾽ ἡμᾶς καθ᾽ ἡμᾶς γενέσθαι κατηξίωσε, ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ Ἰορδάνια, οὐκ αὐτὸς τούτων πρὸς κάθαρσιν δεόμενος, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐν ἑαυτῷ οἰκονομῶν τὴν ἀναγέννησιν. Ὢ τοῦ θαύματος! δίχα πυρὸς ἀναχωνεύει, καὶ ἀναπλάττει ἄνευ συντρίψεως, καὶ σῴζει τοὺς εἰς αὐτὸν φωτιζομένους, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.