ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), When Thou, O Lord, wast baptised...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου..., ήχος α΄
Απολυτίκιο των Θεοφανείων σε αργό μέλος. 
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849), 
When Thou, O Lord, wast baptised..., First Tone
Dismissal verse of Epiphany in a slow chant
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει Σοι, ἀγαπητόν Σε Υἱιόν ὀνομάζουσα καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός καί τόν κόσμον φωτίσας, δόξα Σοι.