ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), When Thou, O Lord, wast baptised...


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου..., ήχος α΄
Απολυτίκιο των Θεοφανείων σε αργό μέλος.
Ψάλτης: (Δανιήλ ;)

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
When Thou, O Lord, wast baptised..., First Tone
Dismissal verse of Epiphany in a slow chant
Chanter: (Daniel ?)

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει Σοι, ἀγαπητόν Σε Υἱιόν ὀνομάζουσα καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός καί τόν κόσμον φωτίσας, δόξα Σοι.