ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Τω έκτω μηνί..., Γλώσσαν ην ουκ έγνω..., Ιδού η ανάκλησις... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), In the sixth month..., The Theotokos heard..., Lo, our restoration...Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Τω έκτω μηνί..., Γλώσσαν ην ουκ έγνω..., Ιδού η ανάκλησις...
Στιχηρά Ιδιόμελα εις τον Στίχον, ήχος δ΄
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Δ´ - Ύμνοι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
In the sixhth month..., The Theotokos heard..., Lo, our restoration...
Stichera idiomela at the Aposticha, Fourth Tone, sticherarikos
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "Vatopedi Music Library IV - Hymns of the Annunciation of the Holy Virgin"

Τώ έκτω μηνί, απεστάλη ο Αρχάγγελος πρός Παρθένον αγνήν, καί χαίρειν αυτή προσειπών, ευηγγελίσατο εξ αυτής τόν Λυτρωτήν προελθείν, Όθεν πιστώς δεξαμένη τόν ασπασμόν, συνέλαβέ σε τόν προαιώνιον Θεόν, τόν αφράστως ευδοκήσαντα ενανθρωπήσαι, εις σωτηρίαν τών ψυχών ημών.

Στίχ. Ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας τό σωτήριον τού Θεού ημών.

Γλώσσαν ήν ουκ έγνω, ήκουσεν η Θεοτόκος, ελάλει γάρ πρός αυτήν ο Αρχάγγελος, τού Ευαγγελισμού τά ρήματα, όθεν πιστώς δεξαμένη τόν ασπασμόν, συνέλαβέ σε τόν προαιώνιον Θεόν, Διό καί ημείς αγαλλόμενοι βοώμέν σοι, ο εξ αυτής σαρκωθείς ατρέπτως Θεός, ειρήνην τώ κόσμω δώρη σαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Στίχ. Άσατε τώ Κυρίω άσμα καινόν.

Ιδού η ανάκλησις νύν επέφανεν ημίν, υπέρ λόγον ο Θεός τοίς ανθρώποις ενούται, Αρχαγγέλου τή φωνή η πλάνη εκμειούται, η Παρθένος γάρ δέχεται τήν χαράν, τά επίγεια γέγονεν ουρανός, ο κόσμος λέλυται τής αρχαίας αράς, Αγαλλιάσθω η κτίσις καί φωναίς καί λυτρωανυμνείτω, Ο ποιητής τής ημών, Κύριε δόξα σοι.