ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), Εκλογή πανηγύρεως Αθανασίου Αθωνίτη / Dositheos Katounakiotis (1912-1991), Sequence sung at the Feast of St Athanasios Athonitis

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991),
Εκλογή πανηγύρεως Αθανασίου Αθωνίτη, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Dositheos Katounakiotis (1912-1991),
Sequence sung at the Feast of St Athanasios Athonitis, Plagal Fourth Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014