ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.)

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Φως εκ Φωτός..., Το αληθινόν Φως... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Light from light..., The true light...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Φως εκ Φωτός..., Το αληθινόν Φως...
Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β' - Ύμνοι των Θεοφανείων"

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
Light from light..., The true light...
Stichera idiomela from Epiphany's Feast Laudi
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "Vatopedi Music Library II - Hymns of Epiphany"


Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπιφανεὶς Θεός, τοῦτον λαοὶ προσκυνήσωμεν.

Τὸ ἀληθινὸν φῶς ἐπεφάνη, καὶ πᾶσι τὸν φωτισμὸν δωρεῖται. Βαπτίζεται Χριστὸς μεθ᾽ ἡμῶν, ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος• ἐνίησι τὸν ἁγιασμὸν τῷ ὕδατι, καὶ ψυχῶν τοῦτο καθάρσιον γίνεται• ἐπίγειον τὸ φαινόμενον, καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς τὸ νοούμενον• διὰ λουτροῦ σωτηρία, δι᾽ ὕδατος τὸ Πνεῦμα• διὰ καταδύσεως, ἡ πρὸς Θεὸν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται• θαυμάσια τὰ ἔργα σου Κύριε! δόξα σοι.