ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ποίοις οι ευτελείς στέμμασιν / Matthew of Vatopedi (1774-1849), With What Crowns

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ποίοις οι ευτελείς στέμμασιν..., ήχος β´
Στιχηρό προσόµοιο εις το Κύριε εκέκραξα, σε αργό ειρµολογικό µέλος,
με καλλωπισµούς Ματθαίου Βατοπαιδινού
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Χριστού εραστής, Αθανάσιος ο εν Άθω, Αθήνα 2014

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
With What Crowns..., Second Tone
Stichero prosomoio at Lord, I have cried, as a slow heirmological chant, embellished by Matthew of Vatopedi
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Lover Of Christ Saint Athanasius Of Athos, Athen 2014