ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Polyeleos, Servants of the Lord

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον, πλ. δ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Η μουσική των αγγέλων, Αθήνα 2011

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Polyeleos
Polyeleos, Servants of the Lord, Plagal Fourth Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: The Music of the Angels, Athens 2011