ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Θεοτόκε Παρθένε / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), Virgin Theotokos

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Θεοτόκε Παρθένε, Οκτάηχον
Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος», Χοράρχης Κωνσταντίνος Αγγελίδης
(Από τον ψηφιακό δίσκο: Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος, Αθήνα 2009)

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
Virgin Theotokos, Oktaechon

Chanting: The Byzantine Choir TROPOS, Choir master: Constantinos Angelidis
(From the CD: The Theotokos of Athos, Athens 2009)