ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.)

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Ματθαίος και Σπυρίδων Βατοπαιδινοί, Τον φωτισμόν ημών..., Τα Ιορδάνια ρείθρα..

Ματθαίος Βατοπαιδινός (μέλος α´), Σπυρίδων Βατοπαιδινός (μέλος β´), 
Τον φωτισμόν ημών..., Τα Ιορδάνια ρείθρα..., ήχος β´
Στιχηρά ιδιόμελα του εσπερινού των Θεοφανείων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β' - Ύμνοι των Θεοφανείων"

Matthew (chant i) and Spyridon (chant ii) of Vatopedi monastery
Our enlightenment..., Jordan's channels..., Second Tone
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "Vatopedi Music Library II - Hymns of Epiphany"

Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν, τὸν φωτίσαντα πάντα ἄνθρωπον, ἰδὼν ὁ Πρόδρομος, βαπτισθῆναι παραγενόμενον, χαίρει τῇ ψυχῇ, καὶ τρέμει τῇ χειρί· δείκνυσιν αὐτόν, καὶ λέγει τοῖς λαοῖς· Ἴδε ὁ λυτρούμενος τὸν Ἰσραήλ, ὁ ἐλευθερῶν ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Τὰ Ἰορδάνια ῥεῖθρα, σὲ τὴν πηγὴν ἐδέξατο, καὶ ὁ Παράκλητος, ἐν εἴδει περιστερᾶς κατήρχετο, κλίνει κορυφήν, ὁ κλίνας οὐρανούς, κράζει καὶ βοᾷ, πηλὸς τῷ πλαστουργῷ· Τί μοι ἐπιτάττεις τὰ ὑπὲρ ἐμέ; ἐγὼ χρείαν ἔχω τοῦ σοῦ Βαπτισμοῦ. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.