ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000), Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία / Meletios Sykiotis (1907-2000), Sequence of verses from the Great Doxology

Μελέτιος Συκιώτης (1907-2000),
Εκλογή στίχων από τη μεγάλη Δοξολογία, ήχος πλ. β´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Στο ασματικό ψάλλουν οι: Κων. Αγγελίδης, Δημ. Νέντας, Κων. Τρύφωνος

Meletios Sykiotis (1907-2000),
Sequence of verses from the Great Doxology, Plagal Second Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
Solo singers: Const. Angelidis, Dim. Nentas, Const. Tryfonos