ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Φωνή Κυρίου επί των υδάτων / Matthew of Vatopedi (1774-1849), The voice of the Lord upon the waters...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ήχος πλάγιος του δ'
Ιδιόμελο του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων 
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849), 
The voice of the Lord upon the waters, Plagal Fourth Tone
Idiomelon from the Great Blessing of the Waters of Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων βοᾷ λέγουσα· Δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα φόβου Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ.