ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ανυμνήσωμεν οι πιστοί... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Ye, faithful, let us hymn...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ανυμνήσωμεν οι πιστοί..., ήχος πλάγιος του β'
Ιδιόμελο ψαλλόμενο «εις την προσκύνησιν» του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων,
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων", Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Ye, faithful, let us hymn..., Plagal Second Tone
Idiomelon sung at the Veneration during the Great Blessing of the Waters of Epiphany
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί, τῆς περί ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τό μέγεθος· ἐν γάρ τῷ ἡμῶν παραπτώματι, γενόμενος ἄνθρωπος, τήν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ὁ μόνος καθαρός καί ἀκήρατος, ἁγιάζων ἐμέ καί τά ὕδατα καί τάς κεφαλάς τῶν δρακόντων, συντρίβων ἐπί τοῦ ὕδατος. Ἀντλήσωμεν οὖν ὕδωρ, μετ᾽ εὐφροσύνης ἀδελφοί· ἡ γάρ χάρις τοῦ Πνεύματος, τοῖς πιστῶς ἀντλοῦσιν, ἀοράτως ἐπιδίδοται, παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καί Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἠιμών.