ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Συνέσιος Σταυρονικητιανός (1878-1949), Εκ νεότητός μου / Synesios of Stavronikita monastery (1878-1949), From my youth

Συνέσιος Σταυρονικητιανός (1878-1949),
Εκ νεότητός μου, ήχος δ´, λέγετος, αργό
Ψάλλει ο Ιεροδιάκονος Ιωάσαφ Καρεώτης

Synesios of Stavronikita monastery (1878-1949),
From my youth, Fourth Tone, legetos, slow movement
Chanting: Hierodeacon Joasaph Kareotis