ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κοσμάς Δοχειαρίτης (τέλη 18ου αι.-αρχές 19ου αι.), Την γαρ σην μήτραν / Cosmas of Docheiariou monastery (late 18th c.-early 19th c.), He made your womb a throne


Κοσμάς Δοχειαρίτης,
Την γαρ σην μήτραν, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο Νεκτάριος Αδάμ

Cosmas of Docheiariou monastery
He made your womb a throne, Plagal Fourth Tone
Chanting: Nektarios Adam

Μουσικό κείμενο / Music score
Μουσικό κείμενο / Music score (σε άλλη έκδοση / alternative edition)
Το μέλος αυτό, σε ήχο πλ. δ´, που ψάλλεται αντί του Άξιόν εστιν στη λειτουργία του Μ. Βασιλείου είναι μία θαυμάσια σύνθεση, ρυθμικόττατη και εμμελέστατη. Το μέλος επιβάλλεται μέ έναν σταθερό και γρήγορο βηματισμό, που σύντομα υψώνεται σε υψηλές φωνητικές περιοχές, με μετάθεση του μέλους στον συγγενή δ´ Άγια ήχο. Και αφού μελωδήσει έτσι το θαύμα της ενανθρωπήσεως του Θεού στην πλατυτέραν ουρανών γαστέρα της Θεοτόκου, το μέλος επανέρχεται και πλαγιάζει στον πλ. δ´ ήχο.
Γρηγόριος Θ. Στάθης

Επi σoι χαίρει, κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, ηγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ης Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονεν, ο προ αιώνων υπάρχων Θεός ημών· την γαρ σην μήτραν θρόνον εποίησε, και την σην γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοι χαίρει, κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις δόξα σοι.

All of creation rejoices in you, O full of grace, the ranks of Angels and the human race; hallowed Temple and spiritual Paradise, glory of Virgins; from you God was incarnate, and He, who is our God before the ages, became a little child for He made your body a throne and made your womb more spacious than the heavens. All of creation rejoices in you, O full of grace; glory to you!