ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), Άξιόν εστιν / Dositheos Katounakiotis (1912-1991), Axion estin

Δοσίθεος μοναχός Κατουνακιώτης (1912-1991)
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλει ο Μοναχός Δοσίθεος Κατουνακιώτης

Monk Dositheos Katounakiotis (1912-1991)
Axion estin, First Tone
Chanting: Dositheos Katounakiotis