ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή Αυτού / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Then He shall speak to them in His anger

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή Αυτού, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341)
Then He shall speak to them in His anger, Plagal Fourth Tone
Chanting: Greek Byzantine Choir. Choir master: Lykourgos Angelopoulos