ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977) Εις το όρος / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), At the mountain


Θεοφάνης ιερομ. Βατοπαιδινός (γεν. 1977),
Εις το όρος, ήχος α´
Α´ Εωθινόν Δοξαστικόν
Ψάλλει ο Ευάγγελος Κοτσώνας, Λαμπαδάριος ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου
Ηχογράφηση: Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, ιερός ναός Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου

Theophanes hierom. of Vatopedi monastery (born 1977),
At the mountain, First Tone
First Resurrectional Matins (Eothinon)
Chanting: Evangelos Kotsonas, Lampadarios at St Anthony's Church in Keratsini
Recording: Sunday 27 August 2017, St Anthony's Church in Keratsini

Δόξα ..., ήχος α´
Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος, καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν· οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Glory... First Tone
When the Disciples made haste and went to the mountain for His elevation from the ground, the Lord appeared unto them. And when they saw Him they worshiped Him. And they were told of the omnipresent authority He was given. Then they were sent abroad to preach in all the earth under heaven the resurrection from the dead and the restoration in the heavens. And He, being truthful, promised that He is with them eternally, as Christ our God and the Savior of our souls.
(Translation: Greek Orthodox Archdiocese of America)