ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Θεοτόκε Παρθένε (αναγραμματισμός) / Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341), O Virgin Theotokos (anagrammatismos)Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1371 περ.),
Θεοτόκε Παρθένε (αναγραμματισμός) (α΄ μέρος)
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία και αγιορείτες πατέρες. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1371),
O Virgin Theotokos (anagrammatises) (part I)
Chanting: The Greek Byzantine Choir and Athonite monks. Choir master: Lykourgos Angelopoulos

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1371 περ.),
Θεοτόκε Παρθένε (αναγραμματισμός) (β΄ μέρος)
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία και αγιορείτες πατέρες. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1371),
O Virgin Theotokos (anagrammatises) (part II)
Chanting: The Greek Byzantine Choir and Athonite monks. Choir master: Lykourgos Angelopoulos


Αναγραμματισμός εκ του Θεοτόκε Παρθένε. Μέλος Ιωάννου Μαϊστορος Κουκουζέλη. Ήχος α΄ τετράφωνος.
Ζωντανή ηχογράφηση κατά την αγρυπνία για την Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στη μονή Βατοπαιδίου - Άγιον Όρος 1997.
(Από το προσωπικό αρχείο του Ευάγγελου Κοτσώνα)

Live recording from Vatopedi monastery during the vigil for the Feast of the Holy Girdle of Theotokos. Mount Athos 1997
(From the personal archive of Evangelos Kotsonas)

"Χαίρε Αγνή, μήτηρ Χριστού. Χαίρε σεμνή, στάμνε χρυσή. Χαίρε δοχείον καθαρόν. Χαίρε καθέδρα θαυμαστή. Χαίρε παλάτιον τερπνόν Χριστού του Βασιλέως και Θεού ημών. Υπερευλογημένη, υπερδεδοξασμένη.
Ο Κύριος μετά σου, Κεχαριτωμένη χαίρε. Τεριρεμ  (κράτημα). Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών"