ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), «Το μέγα ίσον της Παπαδικής» / Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341), "The great ison of Papadiki"

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Το μέγα ίσον της Παπαδικής κατά τη μεταγραφή του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους ήχους α´, β´, γ´, δ´
Ψάλλει ο Nikola Antonov

Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341),
"The great iso of Papadiki" according to the transcription of Chourmousios Charophylakas
The first part includes the First, Second, Third and Fourth Tone
Chanting: Nikola Antonov