ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.)

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1846) / Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1846)

Μια μεγάλη μορφή του αγιορειτικού μοναχισμού στον τομέα της εκκλησιαστικής μουσικής κατά τον 19ο αι. υπήρξε ο ιερομόναχος Νικηφόρος-Νικόλαος Δοχειαρίτης. Εμφανίζεται στο προσκήνιο ως ιερομόναχος και ψάλτης τις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα, ενώ στη συνέχεια μέχρι και το θάνατό του, το 1845 ή 46, παραμένει με τη φήμη του ταχύτατου και παραγωγικού γραφέα χειρογράφων κωδίκων εκκλησιαστικής μουσικής, του εμβριθούς διδασκάλου της ψαλτικής τέχνης, αλλά κυρίως, του ικανού και έγκριτου εξηγητού της παλαιάς μουσικής σημειογραφίας.
Μιχαήλ Στρουμπάκης

• Στρουμπάκης Μιχαήλ, Νικόλαος Δοχειαρίτης και η συμβολή του στην ψαλτική τέχνη. Αθήνα 2007
• Στρουμπάκης Μιχάλης, «Ο Νικόλαος Δοχειαρίτης και οι προσαρμογές ελληνικών
Εκκλησιαστικών μελωδιών στη σλαβωνική λειτουργική γλώσσα», Byzantine Musical Culture, First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, September 10th–15th, 2007, Athens, σ. 486–519