ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Άξιόν εστιν (ανωνύμου) / Axion estin (anonymous)

Άξιόν εστιν (ανωνύμου), ήχος πλ. β΄
Ψάλλει ο π. Ακάκιος Δανιηλαίος

Axion estin (anonym), Plagal Second Tone
Chanting: Father Akakios Danielaios