ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), «Το μέγα ίσον της Παπαδικής» / Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341), "The great iso of Papadiki"

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
«Το μέγα ίσον της Παπαδικής» κατά τη μεταγραφή του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
Ψάλλει ο Bogdan Ganea (?)

Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341),
"The great iso of Papadiki" according to the transcription of Chourmousios Charophylakas
Chanting: Bogdan Ganea (?)