ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ / Dositheos Katounakiotis (1912-1991), Gabriel is evangelizing

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991),
Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ, ήχος β', 
Iδιόμελο λιτής του Ευαγγελισμού
Ψάλλει ο μοναχός Δανιήλ Δανιηλίδης στη μονή Δοχειαρίου 

Dositheos Katounakiotis (1912-1991), 
Gabriel is evangelizing, Second Tone
Idiomelon of Lite from the feast of Annunciation
Chanting: Monk Daniel Danielides in Docheiariou monastery