ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Φρούρησον πανένδοξε / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Ο Allglorious, keep watch over the city

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Φρούρησον πανένδοξε, ήχος πλ. του β΄
Καλοφωνικό στιχηρό στην εορτή του Αγίου Δημήτριου
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
Ο Allglorious, keep watch over the city, Plagal Second Tone
Calophonic stichiron for the feast of St Dimitrios
Chanting: The Greek Byzantine Choir. Choir master: Lykourgos Angelopoulos

"Φρούρησον πανένδοξε την σε μεγαλύνουσαν πόλιν, από των εναντίων προσβολών, παρρησίαν έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα, αοίδιμε Δημήτριε. Φρούρησον την σε τιμώσαν πόλιν, τους άνακτας συμμάχησον, την πόλιν  σου στερέωσον, τους σε τιμώντας ευσεβώς, αοίδιμε Δημήτριε, (κράτημα), παρρησίαν έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα."

"Ο Allglorious, keep watch over the city that magnifies you, as you intercede with Christ, who glorified you, O Demetrios, of renowned memory, protect the town that honours you, may you our kings become allies, strengthen your town, as you intercede with Christ, who glorified you"


Βιβλιογραφία:
• Alexandru, Maria. “Byzantine kalophonia, illustrated by St. John Koukouzeles’ piece Φρούρηζον πανένδοξε in honour of St. Demetrios from Thessaloniki. Issues of notation and analysis.” Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă 57–105. 2013
 Alexandru Maria: Byzantine Kalophonia, illustrated by St. John Koukouzeles’ piece Φρούρησον πανένδοξε (2013) (website of Musicologie Médiévale)