ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Βατοπαιδινός (α´ μισό 15ου αι.), Η Κεχαριτωμένη χαίρε / Joasaph of Vatopedi monastery (1st half 15th c.), Rejoice, o full of grace


Ιωάσαφ Βατοπαιδινός (α´ μισό 15ου αι.),
Η Κεχαριτωμένη χαίρε, ήχος α´
Αναγραμματισμός του Θεοτόκε Παρθένε
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων

Joasaph of Vatopedi monastery (1st half 15th c.),
Rejoice, o full of grace, First Tone
Anagrammatic rendering of the Rejoice o Virgin Theotokos
Chanting: The Choir of Vatopedi