ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Τους οδόντας αυτού βρύξει / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), They will gnash their teethΙωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Τους οδόντας αυτού βρύξει και τακήσεται, αλληλούια!
Στιχηρό εις μνήμας Αγίων. Αργόν μέλος, ήχος δ´ άγια
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzelis (1270-ca 1341)
They will gnash their teeth and waste away, hallelujah!
Sticheron for the Feast of Saints. Slow movement, Fourth Tone, Hagia
Chanting: The Greek Byzantine Choir. Choir master: Lykourgos Angelopoulos