ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Κοινωνικόν Κυριακής / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Communial chant of Sunday


Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Κοινωνικόν Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον. Ήχος πλ. β´
Ψάλλει ο Χρήστος Τόλιας

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866)
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, Plagal Second Tone
Chanting: Christos Tolias

Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αλληλούια

Praise ye the Lord from the heavens, Alleluia