ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Σε τον αναβαλλόμενον, το φως / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Thee, Who deckest Thyself with light as with a garment


Ματθαίος Βατοαπαιδινός (1774-1849), 
Σε τον αναβαλλόμενον το φως. Ήχος πλ. α' 
Ψάλλει ο χορός «Τρόπος». Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
Thee, Who deckest Thyself with light as with a garment, Plagal First Tone 
Chanting: Byzantine Choir "Tropos". Choir master: Constantinos Angelidis

Το ιδιόμελο «Σε τον αναβαλλόμενον, το φως» που ψάλλεται ως δοξαστικό των αποστίχων την Μεγάλη Παρασκευή αλλά και την Κυριακή των Μυροφόρων, σε εκτέλεση από τον Βυζαντινό Χορό «ΤΡΟΠΟΣ». Ένα μουσικό δείγμα από την συναυλία που είχε πραγματοποιήσει το 2007, με τίτλο «Από το Πάθος στην Ανάσταση».

From the service of Holy Friday (Glory of Aposticha)

Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού
Δόξα… Καὶ νῦν …
Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. α’
Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι’ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.