ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μυστήριον ξένον / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Wondrous Mystery


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Μυστήριον ξένον. ήχος α´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: Ύμνοι Χριστουγέννων, «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Α´». Άγιον Όρος 1995

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Wondrous Mystery. First Tone
Chanting: Choir of Vatopedi Brethren
Source: from the CD: Christmas Hymns "Vatopedi Music Bible I", Mount Athos 1995

Ωδή θ΄.

Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον!
ουρανόν το σπήλαιον·
θρόνον χερουβικον την Παρθένον·
την φάτνην χωρίον,
εv ω ανεκλίθη ο αχώρητος,
Χριστός ο Θεός,
ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

(νεοελληνική απόδοση)
Βλέπω ένα γεγονός μυστηριώδες, εκπληκτικό και θαυμαστό!
Το σπήλαιο της Βηθλεέμ να γίνεται ουρανός·
η Παρθένος Μαρία χερουβικός θρόνος.
Και η φάτνη του σπηλαίου ο τόπος, όπου ξάπλωσε αυτός που τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τον χωρέσει,
δηλαδή ο Χριστός και Θεός,
τον οποίο οι πιστοί υμνολογώντας μεγαλύνουμε.