ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Lord, when You were baptized in the Jordan


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου... 
Απολυτίκιο των Θεοφανείων. Αργό μέλος, ήχος α΄
Ψάλλει ο ιερομ. Μάξιμος Βατοπαιδινός
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Β´ - Ύμνοι των Θεοφανείων",  Άγιον Όρος 1996

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
Lord, when You were baptized in the Jordan..., 
Apolytikion of Theophany Feast. Slow chant, First Tone
Chanting: Hieromonk Maximos of Vatopedi monastery
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Library II - Hymns of Epiphany", Mount Athos 1996

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές, Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

Lord, when You were baptized in the Jordan, the worship of the Trinity was made manifest. For the voice of the Father gave witness to You, calling You Beloved; and the Spirit, in the form of a dove, confirmed the certainty of His words. Glory to You, Christ our God, who appeared and enlightened the world.