ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Τhe Orders of the MonksΜοναστών τα συστήματα. Ήχος Δ´, λέγετος
Ψάλλει ο χορός «Τρόπος». Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Monastic Order. Fourth Tone, Legetos
Chanting: Byzantine Choir "Tropos". Choir master: Constantinos Angelidis

Μοναστών τα συστήματα, και Μιγάδων αθροίσθητε, και λαμπράν πανήγυριν συγκροτήσατε˙ ιδού γαρ πάντας εκάλεσαν, ημάς εις εστίασιν, και χαράν πνευματικήν, οι ενταύθα ασκήσαντες, πάντες Όσιοι, τας αυτών αριστείας παραθέντες, και τους άθλους και αγώνας, ους υπέρ φύσιν διήνυσαν.