ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Τhe Orders of the Monks


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Μοναστών τα συστήματα
Εσπερινό προσόμιο της εορτής των Αγιορειτών πατέρων. Ήχος Δ´, λέγετος
Ψάλλει χορός Αγιορειτών πατέρων. Χοράρχης: Δαμασκηνός μον. Νεοσκητιώτης

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
Τhe Orders of the Monks
From the Vesper of the Feast of the Athonite Saints. Fourth Tone, Legetos
Chanting: Choir of Athonite Fathers. Choir master: Monk Damascene from New Skete

Βιβλ. Στάθης Γρηγόριος, Οι Ήχοι τ᾽ Ουρανού. Αγιορείτες Μελουργοί «παλαιοί τε καί νέοι». Πρόγραμμα Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σ. 15. Αθήνα 1996
Μοναστών τα συστήματα, και Μιγάδων αθροίσθητε, και λαμπράν πανήγυριν συγκροτήσατε˙ ιδού γαρ πάντας εκάλεσαν, ημάς εις εστίασιν, και χαράν πνευματικήν, οι ενταύθα ασκήσαντες, πάντες Όσιοι, τας αυτών αριστείας παραθέντες, και τους άθλους και αγώνας, ους υπέρ φύσιν διήνυσαν.