ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Κοινωνικόν Κυριακής / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Communial chant of Sunday


Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Κοινωνικόν Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον, Ήχος α´
Ψάλλει ο Νεκτάριος Αδάμ

Joasaph of Dionysiou (†1866)
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, First Tone
Chanting: Nektarios Adam

Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αλληλούια

Praise ye the Lord from the heavens, Alleluia