ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Κοινωνικόν Κυριακής / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Communial chant of Sunday
Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866)
Κοινωνικόν Κυριακής: Αινείτε τον Κύριον, Ήχος πλ. α´
Ψάλλει ο Ανδρέας Αγγελής

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866)
Communial chant of Sunday: Praise ye the Lord, Plagal First Tone
Chanting: Dimitrios Aggelis

Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αλληλούια

Praise ye the Lord from the heavens, Alleluia