ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.)

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ὁ ορανός και η γη... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Heaven and Earth...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ο ουρανός και η γη..., ήχος α´
Ιδιόμελο της λιτής του Μεγάλου Εσπερινού των Χριστουγέννων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Α' - Ύμνοι των Χριστουγέννων"

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849),
Heaven and Earth..., First Tone
Idiomelon from Lite of Christmas' Great Vesper
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery
Source: From the CD "Vatopedi Music Library I - Christmas Hymns"

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς ἐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις, γεννηθεὶς ἐκ γυναικός. Σπήλαιον καὶ φάτνη ὑπεδέξαντο αὐτόν. Ποιμένες τὸ θαῦμα ἀνακηρύττουσι. Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν, ἐν Βηθλεὲμ δῶρα προσάγουσιν· ἡμεῖς δὲ τὸν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν, ἀγγελικῶς αὐτῷ προσάξωμεν. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἦλθε γὰρ ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν· ἦλθεν, ἔσωσεν ἡμᾶς, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ.