ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ευφραίνεσθε δίκαιοι..., Ο Πατήρ ευδόκησεν... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Be glad. O ye righteous..., It was the good pleasure of the father...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Ευφραίνεσθε δίκαιοι..., Ο Πατήρ ευδόκησεν..., ήχος δ´
Στιχηρά ιδιόμελα των Αινών των Χριστουγέννων σε αργό ειρμολογικό μέλος,
με καλλωπισµούς Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Α´» - Ύμνοι των Χριστουγέννων, . Άγιον Όρος 1995

Matthew of Vatopedi (1774-1849),
Be glad. O ye righteous..., It was the good pleasure of the father..., First Tone
Praises Stichera idiomela, in a slow heirmological chant, embellished by Spyridon of Vatopedi
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
From the CD: "The Vatopedi Musical Bible I" - Christmas Hymns, Mount Athos 1995